IQOS Care Plus

Opšti uslovi učešća u programu IQOS CARE PLUS

 1. Primjena opštih uslova/podobnosti
  • Opšti uslovi (u daljem tekstu: Opšti uslovi) važe i regulišu Vaše učešće u programu IQOS CARE PLUS (u daljem tekstu: IQOS Care Plus). Opšte uslove treba pažljivo pročitati budući da utiču na Vaša zakonska prava i regulišu prirodu Vaših odnosa sa kompanijom Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: „Philip Morris”).
  • Bit ćete podoban kandidat za članstvo u programu IQOS Care Plus samo ukoliko: (i) ste punoljetan pušač ili korisnik IQOS uređaja, koji ima više od 18 godina i registrovani ste u našoj bazi podataka IQOS korisnika; i (ii) Vaše glavno prebivalište nalazi se u državi u kojoj je dostupan program IQOS Care Plus.
  • Da biste učestvovali u programu IQOS Care Plus, morate da registrujete podoban uređaj, kao što je opisano u odjeljku 1. (u daljem tekstu: „Uređaj”), u našoj bazi podataka putem web-sajta iqos.com, korisničkog centra, pošte, IQOS coach-a ili u IQOS prodavnici koja učestvuje u programu.
  • Prijavljivanjem za program IQOS Care Plus klikom na dugme „Saglasan/-na sam” („I Agree”) ili na slično dugme, i/ili registracijom za program IQOS Care Plus putem korisničkog centra, pošte, IQOS coach-a, IQOS prodavnice koja učestvuje u programu ili korištenjem programa IQOS Care Plus na drugi način, saglasni ste da Vas obavezuju Opšti uslovi. Slično tome, ukoliko registrujete drugi uređaj ili ukoliko izmijenimo Opšte uslove, nakon čega ćete koristiti program IQOS Care Plus, saglasni ste sa Opštim uslovima. Prihvatanje Opštih uslova odigrava se u državi Vašeg registrovanog boravka u skladu sa našom IQOS bazom podataka.
  • Ukoliko niste saglasni (ili ne možete ispoštovati) Opšte uslove, neće Vam biti dozvoljeno da koristite program IQOS Care Plus.
  • Nisu dozvoljene izmene Opštih uslova sa Vaše strane, osim ukoliko kompanija „Philip Morris” ne izda izričitu saglasnost pisanim putem.
  • Program IQOS Care Plus predstavlja dobrovoljno dat program od strane Philip Morris-a i zadržavamo pravo da odbijemo bilo koji korisnički zahtjev za ostvarivanje prava po ovom programu, i možemo ukinuti Vaše pravo da koristite program, iz bilo kog razloga uključujući Vaše kršenje bilo koje od odredbi ovih Opštih uslova.
  • Također, zadržavamo pravo izmjene Opštih uslova i programa IQOS Care Plus u bilo kom trenutku po osnovu obavještenja. Ukoliko niste saglasni sa takvim izmjenama, možete prekinuti članstvo u programu IQOS Care Plus.
 2. Podobni uređaji/registracija
  • Sljedeći modeli uređaja podobni su za registraciju u programu IQOS Care Plus:
   • IQOS 2.4, IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 DUO ili njihovi držači i punjači
   • IQOS 3 MULTI
  • Uređaj mora imati čitljiv i ispravan serijski broj. Korišteni (polovni) uređaji nisu podobni za registraciju.
  • Ukoliko ste se već registrovali u našoj bazi podataka i kupili ste bilo koji uređaj u periodu od 1. januara 2018. godine pa nadalje, da biste postali član programa IQOS Care Plus, morate prihvatiti Opšte uslove i registrovati svoj uređaj u roku od 30 dana od datuma pokretanja programa IQOS Care Plus.
  • Svi novi korisnici uređaja IQOS koji se registruju u našoj bazi podataka nakon datuma pokretanja programa IQOS Care Plus, mogu postati članovi ovog programa prihvatanjem Opštih uslova i registrovanjem svog uređaja u roku od 30 dana od datuma kupovine.
  • Da biste kompletirali proces registracije, morate tačno i potpuno navesti sve tražene obavezne podatke i ažurirati ih. Ukoliko ne popunite obavezna polja u obrascu prijave (kao što su, na primjer, starosna dob, da li ste pušač, adresa e-pošte i/ili broj telefona), Vaša prijava neće biti realizovana. Ukoliko navedete netačne ili nepotpune podatke, kompanija „Philip Morris” zadržava pravo da prekine Vaše članstvo u programu IQOS Care Plus bez prethodne najave.
  • Nakon procesa registracije za program IQOS Care Plus, dobit ćete obavještenje da li je prijava uspješno realizovana. Članstvo u programu IQOS Care Plus i pružene usluge lične su prirode i ne mogu se prenositi trećim licima.
  • Vaše korištenje programa IQOS Care Plus vezano je za državu u kojoj boravite. Imajući u vidu da je program IQOS Care Plus dostupan samo u određenim zemljama, ukoliko promjenite državu boravka, morate nas obavijestiti o tome i ponovo se prijaviti za korištenje programa IQOS Care Plus u novoj državi boravka.
 3. Trajanje i raskid Ugovora
  • Trajanje Vašeg članstva u programu IQOS Care Plus počinje datumom prihvatanja Opštih uslova i važi tokom IQOS dobrovoljno postavljenog perioda od 12 mjeseci u državi u kojoj ste kupili uređaj.
  • Članstvo u programu IQOS Care Plus možete prekinuti u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom, podnošenjem obaveštenja kompaniji „Philip Morris” putem telefona 0800 2 12 12 ili elektronske pošte na adresu contact.ba@iqos.com . Po prestanku članstva, više nemate pravo da primate dole definisane Usluge za bilo koji svoj uređaj.
  • Ukoliko prekršite Opšte uslove, kompanija „Philip Morris” može prekinuti Vaše članstvo u programu IQOS Care Plus u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom. Također, kompanija „Philip Morris” može prekinuti Vaše članstvo iz bilo kog razloga 30 dana nakon podnošenja obavještenja.
  • Članstvom u programu IQOS Care Plus stičete pravo na usluge opisane u odjeljcima 4 i 5 (u daljem tekstu: Usluge).
 4. [Slučajno oštećenje] [Nenamerna nezgoda]
  • Ukoliko Vaš uređaj pretrpi slučajno i nenamjerno oštećenje koje utiče na njegovu funkcionalnost, a nije prouzrokovano nepravilnim rukovanjem ili nepažnjom (u daljem tekstu: Slučajno oštećenje), možete imati pravo na zamjenu uređaja, na način i pod uslovima opisanim u ovom odeljku 4.
  • Oštećen uređaj (uključujući sve komponente) morate predati kompaniji „Philip Morris” i dobit ćete zamjenski IQOS uređaj iste vrste, koji je ekvivalentan novom uređaju po performansama i pouzdanosti. Ukoliko zamjenski IQOS uređaj iste vrste nije dostupan, kao zamjena će biti obezbijeđen IQOS uređaj koji je ekvivalentan po funkcionalnosti. Kompanija „Philip Morris” zadržat će sve zamijenjene uređaje. Ukoliko je oštećen samo deo uređaja, npr. držač ili punjač, biće zamijenjen samo oštećen dio, a kompanija „Philip Morris” zadržat će samo zamijenjeni dio uređaja.
  • Ograničenja prava na zamjenu po osnovu Slučajnog oštećenja
   • Morate preduzeti sve razumne mjere predostrožnosti da biste zaštitili, koristili i održavali svoj uređaj u skladu sa uputstvom za upotrebu. Ukoliko to ne učinite, nećete moći da dobijete zamijenski uređaj.
   • Ograničeni ste na jedan zamijenski uređaj u slučaju Slučajnog oštećenja za svaki registrovani uređaj. Nakon rješavanja prvog zahtjeva, prestat će da važi pokriće od Slučajnog oštećenja i povezana usluga Brze zamjene za ovaj program u državi u kojoj boravite. Međutim, možete nastaviti da primate preostale Usluge za svoj uređaj do kraja trajanja članstva.
   • Nećete imati pravo na zamjenski uređaj ukoliko je slučajno oštećenje prouzrokovano prije početka pokretanja programa IQOS Care Plus ili ukoliko se mogu primijeniti neke od sljedećih okolnosti:
    • bilo koji proizvod koji nije podoban uređaj prema spisku u odeljku 1;
    • oštećenje prouzrokovano zloupotrebom, realizovanim ili pokušanim izmjenama ili promjenama na uređaju, električnim udarom;
    • uređaji sa serijskim brojem koji je izmjenjen, obrisan ili uklonjen;
    • uređaji koji su otvoreni, servisirani, modifikovani ili izmijenjeni na način koji nije odobrila kompanija „Philip Morris”;
    • gubitak ili krađa Vašeg uređaja;
    • oštećenja na spoljašnjosti uređaja koja ne utiču na njegovu funkcionalnost, uključujući, bez ograničenja, pukotine, ogrebotine, ulubljenja, napuklu plastiku na ulazima i promjenu boje;
    • oštećenje ili kvar uzrokovan uobičajenim habanjem i/ili korištenjem uređaja;
    • nepravilno rukovanje ili kontakt sa tečnošću, oštećenja izazvana vatrom, poplavama ili prirodnim katastrofama, ratnim stanjem, terorizmom ili višom silom;
    • neispravnost usljed upotrebe sa nekompatibilnim proizvodom;
    • oštećenje ili neispravnost uzrokovana korištenjem koje nije u skladu sa korištenjem opisanim u povezanom korisničkom uputstvu za IQOS uređaje ili
    • kvar usljed defekata materijala i/ili izrade i/ili dizajna; međutim, takve kvarove mogu zasebno pokriti Vaša potrošačka prava ili IQOS dobrovoljna garancija, ne dovodeći u pitanje sva prava i pravne lijekove predviđene zakonima o zaštiti potrošača u zemlji kupovine uređaja.
   • Podnošenje zahtjeva u slučaju Slučajnog oštećenja
    • Morate uraditi sljedeće:
     • obavijestiti kompaniju „Philip Morris podnošenjem zahtjeva što je prije moguće, a najkasnije 14 (četrnaest) dana od datuma kada je Vaš uređaj pretrpio slučajno oštećenje, uključujući i sljedeće informacije: (1) serijski broj oštećenog uređaja; (2) opis simptoma, problema ili uzroka oštećenja uređaja; (3) poruke o grešci; i (4) radnje koje su preduzete prije nego što su sa uređajem počeli problemi i sve korake koje ste preduzeli da biste riješili problem.
     • Ukoliko kompanija „Philip Morris” zatraži, morate da dostavite dokaz o kupovini uređaja; i
     • Treba se pridržavati uputstva za pakovanje i slanje poštom, koje je obezbijedila kompanija „Philip Morris” za slanje oštećenog uređaja u kompaniju.
     • morate da se pridržavate postupka za odobrenje povraćaja uređaja kompanije „Philip Morris”.
    • Zahtjev možete podnijeti i putem korisničkog centra pozivanjem telefonskog broja 0800 2 12 12 i dostavljanjem istih podataka navedenih u odjeljku 4(a).
    • Ne smete slati proizvode i dodatke kompanije „Philip Morris” koji nisu pokriveni uslugom zamjene u slučaju Slučajnog oštećenja. Ako kompaniji „Philip Morris” pošaljete ove stvari, one neće biti vraćene i biće uništene.
    • Kompanija „Philip Morris” utvrdit će da li imate pravo na zamjenski uređaj u skladu s Opštim uslovima. Ukoliko imate pravo na zamjenski uređaj, to će Vam biti omogućeno na jedan od sljedećih načina:
     • Kurirskom dostavom. Zamjenski uređaj će Vam biti dostavljen, a oštećen uređaj morate poslati kompaniji „Philip Morris”.
     • Usluga donošenja. Oštećen uređaj možete odnijeti u IQOS prodavnicu koja učestvuje u programu, a IQOS servisni centri koji učestvuju u programu će Vam omogućiti zamjenu.
     • Usluga slanja poštom. Kompanija „Philip Morris” dostavit će Vam traženu ambalažu sa plaćenom poštarinom da biste mogli da pošaljete oštećenu opremu kompaniji nazad. Kada pregled bude izvršen, kompanija „Philip Morris” će Vam vratiti uređaj ili dati zamjenski. Ukoliko budete sledili sva uputstva, kompanija „Philip Morris” će platiti troškove poštarine do i od Vaše lokacije.
    • Ukoliko zahtijevate zamjenski uređaj u državi koja nije država u kojoj ste kupili uređaj, morate da se pridržavate svih važećih zakona i propisa o uvozu i izvozu, te ćete snositi odgovornost za sve carinske obaveze, porez na dodatnu vrijednost i druge srodne poreze i naknade koje se mogu primijeniti.
 1. Međunarodna podrška
  • Kada putujete u države u kojima se IQOS uređaji prodaju posredstvom kompanije „Philip Morris”, njenih podružnica ili ovlaštenih partnera, imat ćete pristup međunarodnom besplatnom telefonskom broju (troškovi poziva se mogu obračunavati na nekim lokacijama). Ova usluga uključuje pomoć pri rješavanju problema koju pružaju iskusni IQOS agenti, kao i, ukoliko je potrebno, zamjenu Vašeg uređaja u slučaju (i) Slučajnog oštećenja u skladu sa Opštim uslovima ili (ii) problema sa Vašim IQOS uređajem u okolnostima kada se uređaj koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu.
  • Opcije servisiranja, dostupnost uređaja, vreme odgovora i isporuke uređaja mogu se razlikovati u zavisnosti od države. Ova usluga neće uticati na Vaša zakonska prava koja važi u zemlji kupovine uređaja.
  • Ograničenja Međunarodne podrške
   • Ograničenja iskazana u odeljku 4.3.(Ograničenje) primjenjuju se i na zamjenu u slučaju Slučajnog oštećenja pod Međunarodnom podrškom.
   • Za zamjenu u slučaju problema sa Vašim IQOS uređajem , kada se uređaj koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu, nisu uključene sljedeće stavke:
    • oštećenje nastalo uobičajenim habanjem;
    • oštećenja na spoljašnjosti uređaja (kao što su ogrebotine, ulubljenja, napukla plastika itd.);
    • oštećenje nastalo nepravilnim rukovanjem, električnim udarom, kontaktom sa tečnošću ili vatrom;
    • neispravnost usljed upotrebe sa nekompatibilnim proizvodom;
    • oštećenje ili neispravnost uzrokovani pokušajem korisnika ili pružaoca usluge kojeg proizvođač nije akreditovao da otvori, izmjeni i popravi uređaj; ili
    • oštećenje ili neispravnost uzrokovani korištenjem koje nije u skladu sa korištenjem opisanim u povezanom korisničkom uputstvu za IQOS uređaje.
   • Podnošenje zahtjeva u slučaju Međunarodne podrške
    • Morate uraditi sljedeće:
     • obavijestiti Korisnički centar o podnijetom zahtjevu pozivanjem telefonskog broja [unijeti] što je prije moguće, a najkasnije [1] dan od datuma kada je Vaš uređaj pretrpio slučajno oštećenje ili od datuma kada nastanu problemi sa IQOS uređajem u vezi sa materijalom ili izradom, a uređaj se koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu, uključujući sljedeće podatke: (1) serijski broj oštećenog uređaja; (2) opis simptoma, problema ili uzroka oštećenja uređaja; (3) poruke o grešci; i (4) radnje koje su preduzete prije nego što je uređaj doživio probleme i sve korake koje ste preduzeli da biste riješili problem.
     • Ukoliko kompanija „Philip Morris” zatraži, morate da dostavite dokaz o kupovini uređaja; i
     • da se pridržavate uputstva za pakovanje i slanje poštom koje je obezbijedila kompanija „Philip Morris” za slanje oštećenog uređaja u kompaniju.
     • morate da se pridržavate postupka za odobrenje povraćaja uređaja kompanije „Philip Morris”.
    • Kompanija „Philip Morris” utvrdit će da li imate pravo na zamjenski uređaj u skladu s Opštim uslovima. Ukoliko imate pravo na zamjenski uređaj, to će Vam biti omogućeno na jedan od sljedećih načina:
     • Kurirskom dostavom. Zamjenski uređaj će Vam biti dostavljen, a oštećen uređaj morate poslati kompaniji „Philip Morris” natrag.
     • Usluga donošenja. Oštećen uređaj možete odnijeti u IQOS prodavnicu koja učestvuje u programu, a IQOS servisni centri koji učestvuju u programu će Vam omogućiti zamjenu.
     • Usluga slanja poštom. Kompanija „Philip Morris” dostavit će Vam traženu ambalažu sa plaćenom poštarinom da biste mogli da pošaljete oštećenu opremu kompaniji nazad. Kada pregled bude izvršen, kompanija „Philip Morris” će Vam vratiti uređaj ili dati zamjenski. Ukoliko budete sledili sva uputstva, kompanija „Philip Morris” će platiti troškove poštarine do i od Vaše lokacije.
    • Morate da se pridržavate svih važećih zakona i propisa o uvozu i izvozu, te ćete snositi odgovornost za sve carinske obaveze, porez na dodatnu vrijednost i druge srodne poreze i naknade koje se mogu primijeniti.
 1. Ostale usluge
  • IQOS Coach. Imat ćete pristup savjetniku/instruktoru na daljinu, koji će Vam pomoći pri prelasku sa cigareta na IQOS. Pristup odnosno kontakt je moguć u toku redovnog radnog vremena IQOS Coach-a.
  • Usluga brze zamjene. Ova usluga omogućava brzu zamjenu Vašeg uređaja u okviru garantovanog perioda u slučaju Slučajnog oštećenja i/ili kada podneste validan zahtjev za probleme sa IQOS uređajem u vezi sa materijalom ili izradom, kada se uređaj koristi u skladu sa IQOS uputstvom za upotrebu. Za zamjenu uslijed Slučajnog oštećenja, ograničeni ste na jednu uslugu Brze zamjene. Podobnost za ovu uslugu određuje kompanija „Philip Morris”. Ova usluga primjenjuje se samo na odabranim lokacijama u državi u kojoj ste se 
  • „Saznajte prvi”. Dobijat ćete vesti i informacije o programu IQOS Care Plus, IQOS proizvodima i uslugama, pozivima za učestvovanje na posebnim događajima i aktivnostima, kao što su prezentacije novih proizvoda, popusti i druge promocije, personalizovane informacije o proizvodima i posebne ponude i/ili usluge, pristup ekskluzivnim sadržajima ili događajima, novostima i ažuriranjima od značaja za učesnike.
  • Posebne ponude. Imate pravo na popust od 10% na sve IQOS dodatke koje kupujete na internetu i u IQOS prodavnicama koje učestvuju u programu do maksimalno potrošenih 2.000 Eura tokom trajanja Vašeg članstva. Pravo na popust može biti ograničeno ili isključeno na osnovu primjenjivih lokalnih propisa..
 2. Vaše obaveze.

Saglasni ste sa sljedećim:

 • da nećete zloupotrebljavati program i Usluge IQOS Care Plus;
 • da će Vaš članski nalog biti osiguran i zaštićen;
 • da će, u slučaju razmjene, svi zamjenski uređaji postati Vaše vlasništvo, a da će zamijenjeni uređaji postati vlasništvo subjekta koji vrši zamjenu; i
 • da ćete se pridržavati važećeg zakona.
 1. Ograničenje odgovornosti
  • S obzirom na to da je članstvo u programu IQOS Care Plus besplatno, ono je omogućeno u viđenom stanju, bez ikakvih garancija.
  • U najvećoj mogućoj mijeri dozvoljenoj prema važećem zakonu, kompanija „Philip Morris” ne snosi odgovornost u smislu krivičnog djela (uključujući i krivično djelo uslijed zanemarivanja ili kršenja zakonske dužnosti), ugovora, pogrešnog prikazivanja, povraćaja i drugog, za bilo kakve direktne gubitke, gubitke profita, prodaju, prihode ili štednju, pad poslovanja, narušavanje ugleda i/ili slične gubitke, gubitke ili izmijene podataka ili informacija, čisto ekonomske gubitke ili za bilo koje posebne, indirektne ili posljedične gubitke, troškove, oštećenja ili naknade koji nastanu ili na drugi način proizlaze iz Vašeg članstva u programu IQOS Care Plus ili Vašeg korištenja Usluga. Kompanija „Philip Morris” ne snosi odgovornost za bilo koji gubitak naveden u odjeljku 8.2, čak i ukoliko ste obavjestili kompaniju o potencijalnim sličnim gubicima.
 1. Ostale odredbe
  • Program IQOS Care Plus nije polisa osiguranja, niti garancija za ispravno funkcionisanje IQOS uređaja.
  • Korištenje programa IQOS Care Plus trenutno se ne naplaćuje.
  • Više informacija o obradi Vaših dostavljenih ličnih podataka navedeno je u našoj Izjavi o privatnosti, koja se nalazi na web-sajtu [dodati link].
  • Opšti uslovi podliježu zakonima mjesta registrovanog sjedišta kompanije „Philip Morris”. Svi pravni sporovi biće predmet isključive nadležnosti grada u kojem se nalazi sjedište kompanije „Philip Morris”.
  • Za nejasnoće, upite i podatke za kontakt kontaktirajte nas putem telefona 0800 2 12 12 ili elektronske pošte na adresu contact.ba@iqos.com.